Visueel Gehandicapten

Schietsport visueel gehandicapten

Tekst: Roelof Tammeling (’s Lands Weerbaarheid)

Nationale primeur in Groningen

In Groningen werd op 21 maart 1992 door Schietsportvereniging ’s Lands Weerbaarheid de eerste Nederlandse schietfaciliteit voor blinden en slechtzienden officieel in gebruik genomen. Dit als onderdeel van de viering van het 125-jarig bestaan van de in 1867 opgerichte vereniging. Het initiatief  voor de introductie van deze in Nederland nog onbekende tak van gehandicaptensport kwam van enkele Groningse visueel gehandicapten die in september 1991 in het Duitse Wilhelmshaven deelnamen aan het jaarlijkse internationaal sporttoernooi voorgehandicapten en waar ook de schietsport voor blinden op het wedstrijdprogramma stond. Het bondsbureau van de KNSA bevestigde desgevraagd dat deze schietdiscipline in ons land onbekend was en adviseerde de sporters contact op te nemen met ’s Lands Weerbaarheid in Groningen. Het bestuur van deze vereniging reageerde vervolgens positief op het verzoek van het viertal belangstellenden en zegde medewerking toe. Nadat eerst nog een Duits schuttersteam was uitgenodigd voor een demonstratie in Groningen werd het viertal als aspirant-lid ingeschreven. Door middel van fondsenwerving, verzorgd door een lid van de groep, kon de aanschaf  van de benodigde akoestische richtkijkers worden gefinancierd. De  vele promotionele activiteiten van de schutters en hun begeleiders hebben er mede toe bijgedragen dat deze schietsportdiscipline bij meerdere verenigingen in ons land wordt beoefend.

Schieten met de akoestische richtkijker

Met de op het luchtgeweer gemonteerde akoestische richtkijke.is de schutter in staat op vrijwel gelijkwaardige wijze deel te nemen aan de schietsport. Naast de richtkijker bestaat de aanpassing uit  een schakelkastje met netvoeding waarop de koptelefoon en een verbindingskabeltje naar de richtkijker is aangesloten. Op de 10-meter lange schietbaan richt de schutter het geweer op de met een felle spot belichte schietkaart. De richtkijker zet de waarneming op de kaart om in een fluittoon. De toonhoogte geeft tijdens het richten de positie op de schietkaart aan. De hoogste toon is het doelwit, de 10 op de kaart. Om een perfect doelgericht schot te kunnen lossen is een door training verkregen goede en uiterst stabiele schiethouding van doorslaggevend belang.

Internationale wedstrijdsport

Na de eerste succesvolle jaren als ontwikkelingssport, is de schietdiscipline voor visueel gehandicapte sportschutters in 1996 door het International Shooting Commit­tee for the Disable (ISCD) officieel gereglementeerd als wedstrijdsport. Vanaf dat jaar kunnen ook blinde en slechtziende luchtgeweerschutters door nationale sportbonden genomineerd worden voor deelneming aan Wereld- en Regionale Kampioenschappen. Dit zijn wedstrijden die onder auspiciën van het Inter­national Paralympics Committee (IPC) worden georganiseerd.

Wijziging belangenbehartiging

Al vele jaren is de schietsport voor mindervalide sportschutters, waaronder sinds1992 ook schutters met een visuele beperking, een populaire tak van gehandicaptensport .Het lidmaatschap bij een reguliere schietvereniging bevordert tevens de integratie van gehandicapten in de samenleving. Tot 2009 viel de belangenbehartiging van mindervalide sportschutters onder de verantwoordelijkheid  van Gehandicaptensport Nederland. In het kader van organisatorische integratie werd op 27 juni 2009 de verantwoordelijkheid voor de schietsport officieel overgedragen aan de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA).

De KNSA

Door de KNSA wordt de schietsport omschreven als: “Een boeiende individuele concentratiesport waarbij leeftijd of handicap niet bepalend voor de prestatie hoeft te zijn“. In ons land is de KNSA de enige internationaal erkende autoriteit op het gebied van de schietsport. Circa 700 verenigingen met gezamenlijk ruim 40.000 sportschutters zijn bij deze koepelorganisatie aangesloten. Bezit van en omgaan met vuurwapens is vastgelegd in de Wet Wapens en Munitie. Ook op de schietbanen van verenigingen worden strenge veiligheidsregels gehanteerd.

Contacten:

SV ’s Lands Weerbaarheid Groningen- contact kan opgenomen worden via het contactformulier
Bondsbureau KNSA te Leusden. Tel. 033-4622388 E-mail: info@knsa.nl

 

Terug naar vorige pagina

De laatste update(s)

  • bijgewerkt op: 3 mei 2020
  • Agenda

Actueel